INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W Publicznym Przedszkolu nr 6 w Jastrzębiu - Zdroju (dalej zwanym: administratorem), na podstawie art. 37 pkt. 1 lit. a RODO (*) został powołany inspektor ochrony danych.
Imię i nazwisko IOD: Bernadeta Donder

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się korespondencyjnie, wysyłając pismo na adres Publiczne Przedszkole nr 6 44-335 Jastrzębie - Zdrój ul Wielkopolska 18,
woj. śląskie, lub elektronicznie na adres e-mailowy: iodpusz@wp.pl.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych przez administratora oraz z wykonywaniem przez administratora praw przysługujących im na mocy RODO(*). Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań.

Do zadań inspektora ochrony danych należy w szczególności:
a)informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników administratora, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO (*) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
b) monitorowanie przestrzegania RODO(*) , innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty; c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO(*); d) współpraca z organem nadzorczym, tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych; e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO(*), oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

__________________________________________________________________________________
(*) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Przedszkolowo.pl logo